Kategorie
Uncategorized

PERSONALIZUJ SWOJE ŻYCIE

Nie musisz być funkcjonariuszem z immunitetem, aby czuć się godnie traktowanym. Posiadasz o wiele więcej tj. prawa wynikające z Konwencji Praw Człowieka. Nie idź na łatwiznę, personalizuj swoje życie.

Created in Canva

W realizacji

1. Projekt MIKRO FESTIWAL FILMÓW ANIMOWANYCH ZRE-ANIMUJ SWOJE ZYCIE

2. Projekt GRUPY WSPARCIA BĄDŹ DLA SIEBIE SUPER STAR

STOjĄ ZA TOBĄ PRAWA CZŁOWIEKA, WIĘC DZIAŁAJ

3. Projekt NOSIMY SIE GODNIE – KAMPANIA

4. Projekt KONCERT ŚWIATŁO KSIĘŻYCA

5. Projekt WYSTAWA BLIŻEJ ARTYSTY

Zapraszam do wsparcia

Patrycja Klucinska

Kategorie
Uncategorized

Petycja obywatelska – termin spotkania z Prezydentem

Drodzy pokrzywdzeni systemem w Polsce, czekamy na wyznaczenie terminu spotkania z Prezydentem. Przykro mi, gdy czytam komentarze w petycji, wzruszam się, ale działam dalej tak jak od 10 lat

Będziemy bronić swoich praw obywatelskich w kraju gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich jedynie współczuje. Posiadam korespondencję z biurem RPO, dowód wieloletniej indolencji tj. popierania prześladowania obywateli pod względem mieszkaniowym w Polsce.

Patrycja Kłucińska

Kategorie
Uncategorized

LIST

Do pobrania i przesyłania dalej, dziękuję:)

FUNDACJA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE

MYOSOTIS

Kraków dnia 24.04.2022

Drodzy fani niezapominajki – MYOSOTIS, Drodzy darczyńcy

aktualnie przestrzeń jaką oferuję jest jedyne 20 m2, jednak moja przestrzeń życiowa jest dla Was ogromna. Za każde wspólne działanie zmierzające do celu z całego serducha dziękuję. Opisane w statucie projekty są moją największą misją w życiu.

Darowizny na cele statutowe to Wasze wsparcie dotyczące:

 • Realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnych – poruszających ważne tematy społeczne w Polsce
 • Realizacji Mikro Festiwali filmów Animowanych – Zre-Animuj swoje życie!
 • Realizacji spotkań z cyklu Stoją za Tobą prawa człowieka – więc działaj!
 • Realizacji wydarzeń społeczno – kulturalnych ze sztuką Bliżej Artysty i muzyką Światło Księżyca.

Do dzieła – proszę o zarezerwowanie czasu na wydarzenia, które wspólnie zrealizujemy 🙂

Źródło: unsplash.com

Fundator

Patrycja Kłucińska

Kategorie
Uncategorized

NIOSĘ DLA WAS BUKIET RÓŻ

Projekt ma na celu realną zmianę nie tylko przestrzeni publicznej, ale zmiany w życiu każdego Polaka. Dla tych którzy więcej czasu spędzają w wirtualnym świecie też będzie, uszyta na miarę, przestrzeń informacyjno – edukacyjna.

Źródło: unsplash.com

Podstawy prawne:

Europejska Praw Człowieka – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

art. 1 „ Obowiązek przestrzegania praw człowieka”

art. 2 „ Prawo do życia”

art. 3 „ Zakaz tortur”

art 4 „ Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej”

art 5 „ Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”

art. 6 „ Prawo do rzetelnego procesu sądowego”

art. 7 „ Zakaz karania bez podstawy prawnej”

art. 8. „ Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego”

art 9. „Wolność myśli, sumienia i wyznania”

art. 10 „Wolność wyrażania opinii”

art. 11 „ Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się”

art. 12 „ Prawo do zawarcia małżeństwa”

art. 13 „ Prawo do skutecznego środka odwoławczego”

art. 14 „ Zakaz dyskryminacji”

i kolejne…

art 4 pkt. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego „Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

art 25 Deklaracji Praw Człowieka ONZ wedle którego „Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie, dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa,starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.”

art 34 pkt. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wedle którego „W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.”

To absolutnie fundament naszego bezpiecznego życia w Polsce. Stoją za nami prawa dlatego działajmy wspólnie!

Kampania edukacyjno – informacyjna będzie niestandardowa – plakaty zamienię na inną formę artystycznego wyrazu. Pierwsze100 sztuk będzie w wersji Eco Ekslusiv.

Serdeczności – Życie jest piękne !

Patrycja Kłucińska

Kategorie
Uncategorized

Wesołych Świąt

ŹRÓDŁO: unsplash.com

Omnia Vincit Amour 

Kochani, po śmierci jest życie wieczne. Można odejść na zawsze by stałe być blisko. Ks. Twardowski

Życzę Wam miłości i radości.

Życie jest piękne. Nie boję się śmierci.

Patrycja Kłucińska

Założyciel Fundacji obrony praw człowieka w Polsce MYOSOTIS

Kategorie
Uncategorized

KLAUZULE NIEDOZWOLONE ZABIJAJĄ– ZAMACH NA 8000 RODZIN W POLSCE

Miałam wątpliwą przyjemność podpisać umowę o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF w Polsce. Władze Komisji Nadzoru Finansowego oszukały mnie przyzwalając na zastosowanie w umowach na mieszkania klauzul, które zabijają Polaków latami. Przez ostatnie 10 lat życia trwa zamach na moje życie w Polsce. Władza nic w tej sprawie nie robi, w poprzednim wpisie informuję o zaniechaniu w tak pilnej sprawie oraz innych ważnych w kwestiach praworządności i zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa.

Żyjemy w Unii Europejskiej od 2004 roku i inne kraje w tym Francja zmagające się z problemem wadliwych umów, morderczych umów podjęły szybkie działania aby ten problem rozwiązać. W Polsce nadal morduje się Polaków każdego dnia.

W obronie konsumentów i konkurencji w Polsce założono Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który jest organem publicznym i państwowym ustanowionym przez Prezesa Rady Ministrów do zwalczania nadużywania prawa przez podmioty gospodarcze w tym banki niszczące konkurencję i konsumentów.

Prezes UOKiK wydał decyzję w mojej sprawie w dniu 8 marca 2017 roku, w której jednoznacznie podkreślił, iż zawarta umowa z bankiem BPH S.A. zawiera klauzule zakazane i z tego powodu jest nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzący sprawę z mojego powództwa od 2014 roku zadziałał sprzecznie z zasadami współżycia społecznego i zrzucił sprawę z wokandy przewidzianą na 15 marca 2017 roku i przewlekle prowadził moją sprawę utrudniając mi niezwłoczne rozstrzygnięcie sporu, czego konsekwencją była moja skarga w Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. Bank natomiast podjął z pismem polemikę, uwierzysz podjął polemikę z Prezesem Urzędu Państwowego wiedząc o stosowaniu wobec mnie morderczych klauzul niedozwolonych.

Polemikę podsumowałam z doradcą Mecenasem Markiem Kulczyńskim w sposób następujący : cytuję:„Prezes UOKiK po wnikliwej analizie prawnej, działając na podstawie art 31 d ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów uznał trafnie, iż przemawia interes publiczny i w tym celu przedstawił Sądowi Okręgowemu w Warszawie w formie pisemnej stanowisko w sprawie z wniesionego przeze mnie powództwa o unieważnienie wadliwej prawnie umowy kredytu stosowanych przez BPH S.A w Polsce. Profesjonalne i merytoryczne stanowisko Prezesa UOKiK pełnomocnicy banku próbują zignorować.

Zawodowi pełnomocnicy z Poznania zareagowali polemiką ze stanowiskiem z Prezesa UOKIK ponieważ nie uznają faktów, znanych powszechnie. Autorzy polemiki stosują pewną niestaranność terminologiczną cyt: „ Polemika ze stanowiskiem Prezesa UOKIK.” Użyte słowo polemika, oznacza dyskusję publiczną, która odbyła się wcześniej, w procesie harmonizacji prawa polskiego z prawem unijnym w przedmiocie ochrony praw osobistych, a także interesu publicznego. Przed uchwaleniem ustawy o konkurencji i konsumentów przez Sejm ustawodawczy w Polsce odbywały się profesjonalne, merytoryczne i naukowe dyskusje publiczne i to nie tylko na forum w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Głównym celem uchwalonej przez Sejm w Polsce tej ustawy jest obrona interesu publicznego w Państwie prawa w którym przestrzega się konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do Państwa i stanowionego przez nie prawa. Stworzono odpowiednie warunki prawne przestrzegania w państwie obowiązujących przepisów o ochronie interesu publicznego.

W tym właśnie celu Prezes Rady Ministrów powołał Prezesa UOKiK, jako centralny organ administracji rządowej, który wykonuje zadania nałożone na władze państwa członkowskich Unii Europejskiej art 104 i art 105 TSUE.

W interesie publicznym a także w interesie moim jako powódki, Prezes UOKiK wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wystąpienie Prezesa Urzędu jest trafne.

Z treści przedmiotowej polemiki pełnomocników procesowych BPH z dnia 24 maja 2017 roku wynika rażąca tendencyjność, nie uznająca faktów naruszających tak interes powódki jak i interes publiczny, a przecież tego rodzaju fakty są publicznie znane.

Profesjonalni pełnomocnicy chcą stworzyć taki stan faktyczny i prawny, który pozwoliłby im na obronę interesu banku BPH, ale kosztem interesu powódki i interesu publicznego. Takie działanie nie może być w Państwie prawa.

Prezes UOKiK realizuje zadania Państw członkowskich UE, a także realizuje zobowiązania międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej w sprawach ochrony interesu konsumentów w interesie publicznym.

Prezes UOKiK uznał trafnie w stanowisku przestawionym sądowi na 18 stronach, że zawarta expressis verbis umowa przez powódkę z bankiem BPH zawiera postanowienia dotknięte abuzywnością, co prowadzi do nieważności przedmiotowej umowy art 385 prim 1 par I KC. To stanowisko Prezesa UOKiK ma istotne znaczenie dla stosowania obowiązujących przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa Urzędu.”

Nadmienić należy, że bank mnie niszczył długie lata przez Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Doradca Mecenas Marek Kulczyński ponownie ocenił sprawę cytuję: „ Bank BPH wykorzystując sytuację, w okresie kiedy działały bankowe tytuły egzekucyjne, totalnie niszczył powódkę przy pomocy stosowania klauzul niedozwolonych przy zawieraniu umowy kredytowej. Trybunał Konstytucyjny uznał bankowe tytuły egzekucyjne za niezgodne z ustawą zasadniczą i zakończył się okres nadużywania przez banki w swoim interesie błyskawicznych egzekucji zobowiązań kredytowych. Tak więc banki przestały być sędziami we własnej sprawie. Z tego okresu jednak pozostały ofiary, którą jestem, znajdujące się w dramatycznej sytuacji materialnej, pozbawione mieszkania w sposób bezprawny i nie wolno mnie dalej niszczyć. ”

Nie pozwolę się dalej niszczyć!

Patrycja Kłucińska

Kategorie
Uncategorized

MALTRETOWANIE MNIE W POLSCE W LATACH 2012 -2022

Przewlekłość od 2014 do 2021 roku w I Instancji w sądzie powszechnym w Polsce. Zaskoczony?

Nadal zaskoczony? Takie prymitywne działanie, mające na celu zubożenie i pozbawienie człowieka wszelkich praw konstytucyjnych, można spotkać poza wschodnimi komunistycznymi Państwami, a także Korei Północnej również w Polskich instytucjach zaufania publicznego.

Czy uważasz, że jedyną rolą Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce jest poinstruowanie ciebie, że w przypadku przewlekłości sądu możesz złożyć skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu i skwitować, że jedynie współczuje ?

Otóż nie, nie może w ten sposób postępować ze skrzywdzonym człowiekiem przykładowo oczywistym na masową skalę przestępstwem, gdyż obowiązuje go kodeks etyki urzędnika państwowego zgodnie z art. 153 ust 1 Konstytucji RP. tj. „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.”

Zasady etyki funkcjonariusza – tj korpusu służby cywilnej w Polsce – których nie przestrzega w zasadzie nikt w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, które powinno być gwarantem bezpieczeństwa każdemu obywatelowi

 1. Zasada godnego zachowania
 2. Zasada służby publicznej
 3. Zasada lojalności
 4. Zasada neutralności politycznej
 5. Zasada bezstronności
 6. Zasada rzetelności
 7. Zasada legalizmu, praworządności i pogłębienia zaufania obywateli do organów administracji publicznej.
 8. Zasada ochrony praw człowieka i obywatela
 9. Zasada bezinteresowności.
 10. Zasada jawności i przejrzystości
 11. Zasada zachowania tajemnicy ustawowo chronionej
 12. Zasada profesjonalizmu
 13. Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania
 14. Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 15. Zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

Nie może ponieważ każde zaniechanie prowadzące do dalszego maltretowania jest łamaniem praw człowieka, to nadużycie praw podmiotowych w rozumieniu art 5 kodeksu cywilnego. Żaden organ władzy publicznej nie może czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Organy władzy publiczne, a takimi są sądy mają obowiązek działać zgodnie z zasadą konstytucyjnego zaufania wszystkich obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa. Sądy nie tworzą prawa, nie mają tez prawa stronniczo i nieludzko pouczać strony procesowej na temat wieku, wykształcenia czy zdrowia, stanowiska w tym zakresie trudno przyjąć kierując się zasadami logiki formalnej.

Należy w tym miejscu przywołać Konwencję Praw Człowieka, która:

 1. Gwarantuje prawo do życia
 2. Zakazuje stosowanie tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej,
 3. Gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 4. Zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu
 5. Zakazuje wstecznego stosowania prawa karnego
 6. Potwierdza prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem zawarcia małżeństwa i założenia rodziny
 7. Przewiduje wolność myśli, sumienia i wyzwania
 8. Przewiduje wolność zgromadzania się i stowarzyszania
 9. Chroni prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Co ciekawe z mojego ogródka dowiedziałam się w Polsce, że za stosowanie środków odwoławczych i pozwu nie będę nagradzana ale karana, tak zagrożono moim prawom człowieka i poczuciu bezpieczeństwa w Polsce.

Oczywiście, jako człowiek logicznie myślący, możesz złożyć skargę o przewlekłość w rozstrzyganiu sporu prawnego w sporze sądowym i jest to jedyne rozwiązanie w Polsce, zaczarowane instytucje jak Pełnomocnik ds. Praw Człowieka w Polsce bezpowrotnie zniknęły, a także nie możesz liczyć na bezproduktywne i okradające obywateli z podatków biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Osobiście skorzystałam z tej możliwości i wygrałam z oczywistym brakiem praworządności, ale jednak nie wszystkim funkcjonariuszom w Polsce to się podoba, postanowili w sposób wykorzystywany w komunistycznym systemie maltretować mnie dalej bezkarnie.

Patrycja Kłucińska

Kategorie
Uncategorized

Ważne są dni, których nie znamy …

Ważne są dni, których nie znamy śpiewał Marek Grechuta, aby nie poddawać się w przypadku przeciwności losu. Losu, który może być trudny i traumatyczny.

Źródło: unsplash.com

Traumatyczne jest odbieranie obywatelom prawa do mieszkania, prawa konstytucyjnego co można porównać do bomby rzuconej przez okupanta. Pozbawienie dachu nad głową tworzy u pokrzywdzonych obraz domu po bombardowania, bez okien bez drzwi i bez dachu.

Życie w obliczu pokrzywdzenia przemocą wojenną i przemocą instytucjonalna ma ten sam smak i wymiar, jest bezwzględne i niehumanitarne. Zostałam pokrzywdzona przez system kredytowy tzw. Umowy indeksowane do CHF z klauzulami niedozwolonym, a także w programie mplus.

Dlatego jako obywatel Polski i przedstawiciel fundacji napisałam petycję. Podpisało ją już ponad 100 pokrzywdzonych przez system.

Nie godzę się z niesprawieliwoscią w Polsce i nie godzę się z łamaniem praw człowieka w Polsce. Moim moralnym obowiązkiem jest stanąć w obronie wielu pokrzywdzonych bezwzględnym systemem odbierającym obywatelom nadzieję.

Patrycja Kłucińska pierwszy wpis po wielu trudach założenia fundacji, walki o prawdę, cierpień – wiem jedno w słabości siła