Kategorie
Uncategorized

MALTRETOWANIE MNIE W POLSCE W LATACH 2012 -2022

Przewlekłość od 2014 do 2021 roku w I Instancji w sądzie powszechnym w Polsce. Zaskoczony?

Nadal zaskoczony? Takie prymitywne działanie, mające na celu zubożenie i pozbawienie człowieka wszelkich praw konstytucyjnych, można spotkać poza wschodnimi komunistycznymi Państwami, a także Korei Północnej również w Polskich instytucjach zaufania publicznego.

Czy uważasz, że jedyną rolą Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce jest poinstruowanie ciebie, że w przypadku przewlekłości sądu możesz złożyć skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu i skwitować, że jedynie współczuje ?

Otóż nie, nie może w ten sposób postępować ze skrzywdzonym człowiekiem przykładowo oczywistym na masową skalę przestępstwem, gdyż obowiązuje go kodeks etyki urzędnika państwowego zgodnie z art. 153 ust 1 Konstytucji RP. tj. „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.”

Zasady etyki funkcjonariusza – tj korpusu służby cywilnej w Polsce – których nie przestrzega w zasadzie nikt w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, które powinno być gwarantem bezpieczeństwa każdemu obywatelowi

 1. Zasada godnego zachowania
 2. Zasada służby publicznej
 3. Zasada lojalności
 4. Zasada neutralności politycznej
 5. Zasada bezstronności
 6. Zasada rzetelności
 7. Zasada legalizmu, praworządności i pogłębienia zaufania obywateli do organów administracji publicznej.
 8. Zasada ochrony praw człowieka i obywatela
 9. Zasada bezinteresowności.
 10. Zasada jawności i przejrzystości
 11. Zasada zachowania tajemnicy ustawowo chronionej
 12. Zasada profesjonalizmu
 13. Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania
 14. Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 15. Zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

Nie może ponieważ każde zaniechanie prowadzące do dalszego maltretowania jest łamaniem praw człowieka, to nadużycie praw podmiotowych w rozumieniu art 5 kodeksu cywilnego. Żaden organ władzy publicznej nie może czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Organy władzy publiczne, a takimi są sądy mają obowiązek działać zgodnie z zasadą konstytucyjnego zaufania wszystkich obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa. Sądy nie tworzą prawa, nie mają tez prawa stronniczo i nieludzko pouczać strony procesowej na temat wieku, wykształcenia czy zdrowia, stanowiska w tym zakresie trudno przyjąć kierując się zasadami logiki formalnej.

Należy w tym miejscu przywołać Konwencję Praw Człowieka, która:

 1. Gwarantuje prawo do życia
 2. Zakazuje stosowanie tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej,
 3. Gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 4. Zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu
 5. Zakazuje wstecznego stosowania prawa karnego
 6. Potwierdza prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem zawarcia małżeństwa i założenia rodziny
 7. Przewiduje wolność myśli, sumienia i wyzwania
 8. Przewiduje wolność zgromadzania się i stowarzyszania
 9. Chroni prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Co ciekawe z mojego ogródka dowiedziałam się w Polsce, że za stosowanie środków odwoławczych i pozwu nie będę nagradzana ale karana, tak zagrożono moim prawom człowieka i poczuciu bezpieczeństwa w Polsce.

Oczywiście, jako człowiek logicznie myślący, możesz złożyć skargę o przewlekłość w rozstrzyganiu sporu prawnego w sporze sądowym i jest to jedyne rozwiązanie w Polsce, zaczarowane instytucje jak Pełnomocnik ds. Praw Człowieka w Polsce bezpowrotnie zniknęły, a także nie możesz liczyć na bezproduktywne i okradające obywateli z podatków biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Osobiście skorzystałam z tej możliwości i wygrałam z oczywistym brakiem praworządności, ale jednak nie wszystkim funkcjonariuszom w Polsce to się podoba, postanowili w sposób wykorzystywany w komunistycznym systemie maltretować mnie dalej bezkarnie.

Patrycja Kłucińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *