Kategorie
Uncategorized

KLAUZULE NIEDOZWOLONE ZABIJAJĄ– ZAMACH NA 8000 RODZIN W POLSCE

Miałam wątpliwą przyjemność podpisać umowę o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF w Polsce. Władze Komisji Nadzoru Finansowego oszukały mnie przyzwalając na zastosowanie w umowach na mieszkania klauzul, które zabijają Polaków latami. Przez ostatnie 10 lat życia trwa zamach na moje życie w Polsce. Władza nic w tej sprawie nie robi, w poprzednim wpisie informuję o zaniechaniu w tak pilnej sprawie oraz innych ważnych w kwestiach praworządności i zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa.

Żyjemy w Unii Europejskiej od 2004 roku i inne kraje w tym Francja zmagające się z problemem wadliwych umów, morderczych umów podjęły szybkie działania aby ten problem rozwiązać. W Polsce nadal morduje się Polaków każdego dnia.

W obronie konsumentów i konkurencji w Polsce założono Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który jest organem publicznym i państwowym ustanowionym przez Prezesa Rady Ministrów do zwalczania nadużywania prawa przez podmioty gospodarcze w tym banki niszczące konkurencję i konsumentów.

Prezes UOKiK wydał decyzję w mojej sprawie w dniu 8 marca 2017 roku, w której jednoznacznie podkreślił, iż zawarta umowa z bankiem BPH S.A. zawiera klauzule zakazane i z tego powodu jest nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzący sprawę z mojego powództwa od 2014 roku zadziałał sprzecznie z zasadami współżycia społecznego i zrzucił sprawę z wokandy przewidzianą na 15 marca 2017 roku i przewlekle prowadził moją sprawę utrudniając mi niezwłoczne rozstrzygnięcie sporu, czego konsekwencją była moja skarga w Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. Bank natomiast podjął z pismem polemikę, uwierzysz podjął polemikę z Prezesem Urzędu Państwowego wiedząc o stosowaniu wobec mnie morderczych klauzul niedozwolonych.

Polemikę podsumowałam z doradcą Mecenasem Markiem Kulczyńskim w sposób następujący : cytuję:„Prezes UOKiK po wnikliwej analizie prawnej, działając na podstawie art 31 d ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów uznał trafnie, iż przemawia interes publiczny i w tym celu przedstawił Sądowi Okręgowemu w Warszawie w formie pisemnej stanowisko w sprawie z wniesionego przeze mnie powództwa o unieważnienie wadliwej prawnie umowy kredytu stosowanych przez BPH S.A w Polsce. Profesjonalne i merytoryczne stanowisko Prezesa UOKiK pełnomocnicy banku próbują zignorować.

Zawodowi pełnomocnicy z Poznania zareagowali polemiką ze stanowiskiem z Prezesa UOKIK ponieważ nie uznają faktów, znanych powszechnie. Autorzy polemiki stosują pewną niestaranność terminologiczną cyt: „ Polemika ze stanowiskiem Prezesa UOKIK.” Użyte słowo polemika, oznacza dyskusję publiczną, która odbyła się wcześniej, w procesie harmonizacji prawa polskiego z prawem unijnym w przedmiocie ochrony praw osobistych, a także interesu publicznego. Przed uchwaleniem ustawy o konkurencji i konsumentów przez Sejm ustawodawczy w Polsce odbywały się profesjonalne, merytoryczne i naukowe dyskusje publiczne i to nie tylko na forum w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Głównym celem uchwalonej przez Sejm w Polsce tej ustawy jest obrona interesu publicznego w Państwie prawa w którym przestrzega się konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do Państwa i stanowionego przez nie prawa. Stworzono odpowiednie warunki prawne przestrzegania w państwie obowiązujących przepisów o ochronie interesu publicznego.

W tym właśnie celu Prezes Rady Ministrów powołał Prezesa UOKiK, jako centralny organ administracji rządowej, który wykonuje zadania nałożone na władze państwa członkowskich Unii Europejskiej art 104 i art 105 TSUE.

W interesie publicznym a także w interesie moim jako powódki, Prezes UOKiK wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wystąpienie Prezesa Urzędu jest trafne.

Z treści przedmiotowej polemiki pełnomocników procesowych BPH z dnia 24 maja 2017 roku wynika rażąca tendencyjność, nie uznająca faktów naruszających tak interes powódki jak i interes publiczny, a przecież tego rodzaju fakty są publicznie znane.

Profesjonalni pełnomocnicy chcą stworzyć taki stan faktyczny i prawny, który pozwoliłby im na obronę interesu banku BPH, ale kosztem interesu powódki i interesu publicznego. Takie działanie nie może być w Państwie prawa.

Prezes UOKiK realizuje zadania Państw członkowskich UE, a także realizuje zobowiązania międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej w sprawach ochrony interesu konsumentów w interesie publicznym.

Prezes UOKiK uznał trafnie w stanowisku przestawionym sądowi na 18 stronach, że zawarta expressis verbis umowa przez powódkę z bankiem BPH zawiera postanowienia dotknięte abuzywnością, co prowadzi do nieważności przedmiotowej umowy art 385 prim 1 par I KC. To stanowisko Prezesa UOKiK ma istotne znaczenie dla stosowania obowiązujących przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa Urzędu.”

Nadmienić należy, że bank mnie niszczył długie lata przez Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Doradca Mecenas Marek Kulczyński ponownie ocenił sprawę cytuję: „ Bank BPH wykorzystując sytuację, w okresie kiedy działały bankowe tytuły egzekucyjne, totalnie niszczył powódkę przy pomocy stosowania klauzul niedozwolonych przy zawieraniu umowy kredytowej. Trybunał Konstytucyjny uznał bankowe tytuły egzekucyjne za niezgodne z ustawą zasadniczą i zakończył się okres nadużywania przez banki w swoim interesie błyskawicznych egzekucji zobowiązań kredytowych. Tak więc banki przestały być sędziami we własnej sprawie. Z tego okresu jednak pozostały ofiary, którą jestem, znajdujące się w dramatycznej sytuacji materialnej, pozbawione mieszkania w sposób bezprawny i nie wolno mnie dalej niszczyć. ”

Nie pozwolę się dalej niszczyć!

Patrycja Kłucińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *