STREFA WIZUALNEJ EDUKACJI I INFORMACJI

Źródło: unsplash.com

Kampanie informacyjno – edukacyjne w internecie i przestrzeni publicznej w obszarze: oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej.

I KAMPANIA W PRZYGOTOWANIU MIESZKANIE NIE MOŻE BYC PROBLEMEM CZŁOWIEKA W XXI WIEKU – TO FUNDAMENT ŻYCIA

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art 4 Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jako zadanie własne gminy- Ustawa o ochronie praw

1.Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.
2. Gmina, na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób. 4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 1 i 2.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

Art. 25. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.

Karta Praw Podstawowych UE

Art. 34. pkt 3. W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków