Kategorie
Uncategorized

NIOSĘ DLA WAS BUKIET RÓŻ

Projekt ma na celu realną zmianę nie tylko przestrzeni publicznej, ale zmiany w życiu każdego Polaka. Dla tych którzy więcej czasu spędzają w wirtualnym świecie też będzie, uszyta na miarę, przestrzeń informacyjno – edukacyjna.

Źródło: unsplash.com

Podstawy prawne:

Europejska Praw Człowieka – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

art. 1 „ Obowiązek przestrzegania praw człowieka”

art. 2 „ Prawo do życia”

art. 3 „ Zakaz tortur”

art 4 „ Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej”

art 5 „ Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”

art. 6 „ Prawo do rzetelnego procesu sądowego”

art. 7 „ Zakaz karania bez podstawy prawnej”

art. 8. „ Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego”

art 9. „Wolność myśli, sumienia i wyznania”

art. 10 „Wolność wyrażania opinii”

art. 11 „ Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się”

art. 12 „ Prawo do zawarcia małżeństwa”

art. 13 „ Prawo do skutecznego środka odwoławczego”

art. 14 „ Zakaz dyskryminacji”

i kolejne…

art 4 pkt. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego „Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

art 25 Deklaracji Praw Człowieka ONZ wedle którego „Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie, dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa,starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.”

art 34 pkt. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wedle którego „W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.”

To absolutnie fundament naszego bezpiecznego życia w Polsce. Stoją za nami prawa dlatego działajmy wspólnie!

Kampania edukacyjno – informacyjna będzie niestandardowa – plakaty zamienię na inną formę artystycznego wyrazu. Pierwsze100 sztuk będzie w wersji Eco Ekslusiv.

Serdeczności – Życie jest piękne !

Patrycja Kłucińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *