Kategorie
Uncategorized

ARTYKUŁ 5 KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Created in Camva

1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeńsrwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo:

a) zgodnie z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sad

b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodporządkowania się wydanemu zgodnie z prawem orzeczenia sądu lub w celu zapewnienia wykonania określonego w ustawie obowiązku

c) zgodnie z prawem zatrzymania lub aresztowanai w celu postawienia przed właściwym organem, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą, lub jeśli jest to konieczne w celu zapobiegania popełnienia takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu

d) pozbawienie nieletniego wolności na podstawie zgodnego z prawem orzeczenia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem pozbawienia nieletniego wolności w celu postawienia go przed właściwym organem.

e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi.

f) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby w celu zapobiegania jej nielegalnemu wkroczeniu, na terytorium Państwa lub osoby, przeciwko której toczy się postępowanie o wydalenie lub ekstradycję

2. Każdy kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla niego języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu zarzutach.

3. Każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 lit c) niniejszego artykułu powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sedzia lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej na czas postępowania. Zwolnienie może zostać uzależnione od udzielenia gwarancji zapewniających stawienie się na rozprawę.

4. Każdy kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez Sad legalności pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia jesli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem

5. Każdy kto został pokrzywdzony przez niegodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub aresztowanie ma prawo do odszkodowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *