Kategorie
Uncategorized

ARTYKUŁ 14 KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEK I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI I OSTATNIE

Created in Canva

Korzystanie z prawem i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikających z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majatek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.

Artykuł 15 Uchylenia stosowania zobowiązań w stanie niebezpieczeństwa publicznego

1. W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu, każda z Wysokich Układających się stron może podjąć środki uchylające stosowanie zobowiązań wynikajacych z niniejszej Konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji, pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

2. Na podstawie powyższego przepisu nie można uchylić zobowiązań wynikających z artykułu 2, z wyjątkiem przypadków będących wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych oraz zobowiązań zawartych w artykach 3,4 (ust 1 i 7)

3. Każda z Wysokich Układajacych się Stron korzystając z prawa do uchylenia zobowiązań poinformuję wyczerpująco Sekretarzq Generalnego Rady Europy o środkach, które podjęła oraz pwodoaxh ich zastosowania. Informować będzie również Sekretarza Generalnego Rady Europy, kiedy podjęte środki przestaną działać, a przepisy Komwencji beda ponownie w pełni stosowane

Artykul 16 Ograniczenia działalności publicznej cudzoziemców

Żadnego z postanowień artykułów 10,11 i 14 nie można uznać za wyłączające prawo Wysokiej Układajacej się Strony do ograniczenia działalności politycznej cudzoziemców.

Artykuł 17 Zakaz nadużycia praw

Żadne z postanowień niniejszej Komwencji nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek Państwu grupie lub osobie prawa do podjęcia działań lub dokonania katu zmierzającego do podjęcia działań lub dokonania aktu zmierzajacego do zniweczenia praw i wolności wymienionych w niniejszej Komwencji, albo ich ograniczenia w większym stopniu, niż to przewiduje Komwencja.

Artykuł 18 Granice stosowania ograniczeń praw

Ograniczenia praw i wolności, na które zezwala niniejsza Konwencja nie będą stosowane w innych celach, niż te, dla których je wprowadzono.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *